Regulamin Platformy Napiwkowej

 1. REGULAMIN PLATFORMY NAPIWKOWEJ
  1. Definicje
   1. PIN oznacza unikalny ciąg znaków otrzymanych przez Użytkownika poprzez wiadomość SMS na wcześniej podany numer telefonu podczas rejestracji na Platformie, który umożliwia i zabezpiecza dostęp do Konta Użytkownika
   2. Konto Napiwkobiorcy oznacza konto na Platformie udostępnione indywidualnie Użytkownikowi, które zostaje utworzone automatycznie po przeprowadzeniu procesu pełnej rejestracji na Platformie. Konto Użytkownika utworzone zostaje w oparciu o Login i zabezpieczone każdorazową weryfikacją kodu PIN. Konto Użytkownika oznacza również Konto.
   3. Login oznacza numer telefonu Użytkownika wskazany przez Użytkownika w trakcie rejestracji na Platformie, który stanowi unikalny identyfikator Użytkownika na Platformie https://tips.apetigo.pl.
   4. Nazwa Wyświetlana oznacza indywidualną nazwę podaną przez Napiwkobiorcę, która będzie wyświetlana Napiwkodawcy w momencie zeskanowania kodu QR Napiwkobiorcy.
   5. Zdjęcie Profilowe oznacza zdjęcie lub grafikę, umieszczoną przez Napiwkobiorcę we własnym profilu, wyświetlanym Napiwkodawcy w momencie zeskanowania kodu QR Napiwkobiorcy.
   6. Zdjęcie w Tle oznacza grafikę w tle (tzw. Cover photo) wyświetlaną w tle za Zdjęciem Profilowym, umieszczoną przez Napiwkobiorcę we własnym profilu.
   7. Napiwek oznacza kwotę pieniężną wręczaną Napiwkobiorcy. Przekazanie Napiwku jest całkowicie dobrowolnym gestem Napiwkodwacy wobec Napiwkobiorcy
   8. Napiwkobiorca oznacza osobę fizyczną, która przyjmuje Napiwek od Napiwkodawcy.
   9. Napiwkodawca oznacza osobę fizyczną lub osobę prawną, która przekazuje Napiwek na rzecz Napiwkobiorcy. Napiwkodawca jest również Płatnikiem
   10. Usługodawca oznacza APETIGO.COM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, adres: ul. Wrocławska nr 17B, 65-427 Zielona Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze; VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000925315, NIP: 9731080892; kapitał zakładowy 100.000,00 złotych.
   11. STRIPE – oznacza Stripe Payments Europe, Limited (SPEL) z siedzibą w Dublinie, przy 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, D02 H210, Irlandia. Stripe Payments Europe, Limited jest spółką utworzoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem irlandzkim i jest zarejestrowana w Irlandzkim Urzędzie Rejestracji Spółek pod numerem 3206488LH, posiadającą numer identyfikacyjny VAT: IE3206488LH
   12. Platforma oznacza serwis internetowy prowadzony pod domeną https://tips.apetigo.com w ramach którego Usługodawca świadczy drogą elektroniczną usługi polegające w szczególności na umożliwieniu zbierania Napiwków przez Napiwkobiorców.
   13. Regulamin STRIPE oznacza regulamin STRIPE dostępny na stronie https://stripe.com/en-pl/legal/ssa
   14. Regulamin oznacza niniejszy regulamin.
   15. Usługi oznaczają usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Platformy polegające w szczególności na udostępnieniu przestrzeni i funkcjonalności do zbierania Napiwków.
   16. Użytkownik oznacza Napiwkodawcę oraz Napiwkobiorcę.
  1. Postanowienia ogólne
   1. Platforma umożliwiającą Napiwkobiorcą zbieranie Napiwków w formie bezgotówkowej.
   2. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Platformy prowadzonej przez Usługodawcę.
   3. Regulamin określa także prawa i obowiązki Użytkowników oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy, a także warunki świadczenia przez Usługodawcę usług płatniczych.
   4. Warunkiem korzystania z Platformy jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu wraz z Regulaminem STRIPE i ich akceptacja. Akceptując niniejszy Regulamin wraz z Regulaminem STRIPE, Użytkownik zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie drogą elektroniczną usług określonych w niniejszym Regulaminie i oświadcza, że zapoznał się z warunkami Regulaminu oraz Regulaminu STRIPE, że są one dla niego zrozumiałe i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
   5. Usługodawca jest pośrednikiem, który umożliwia przekazywanie Napiwków pomiędzy Napiwkodawcą (Płatnikiem) i Napiwkobiorcą (Użytkownikiem/Odbiorcą/Beneficjentem). Przekazanie Napiwku ma charakter norm zwyczajowych.
  1. Wymagania techniczne
   1. Korzystanie z Platformy uzależnione jest od spełnienia poniżej wymienionych wymagań technicznych:
    1. urządzenie mobilne z dostępem do zaktualizowanej przeglądarki internetowej zainstalowanej na urządzeniu mobilnym (Chrome lub Safari), oraz wyposażony w Aparat fotograficzny, obsługujący funkcję skanowania QR kodów lub inną aplikację obsługującą skanowanie QR kodów
    2. Bezpieczny, bezprzewodowy dostęp do internetu
    3. Konto poczty elektronicznej e-mail, umożliwiające przyjmowanie maili systemowych
    4. Konto w systemie STRIPE powiązane z Platformą (w przypadku Napiwkobiorców)
  1. Rejestracja
   1. Aby uzyskać status Napiwkobiorcy należy:
    1. dokonać rejestracji na Platformie poprzez poprawne wypełnienie wszystkich pól formularza rejestracyjnego dostępnego na Platformie, oraz
    2. dokonać rejestracji na platformie STRIPE za pośrednictwem Platformy.
   2. W formularzu rejestracyjnym Napiwkobiorca podaje swój Login (numer telefonu komórkowego) i adres e-mail, którymi będzie posługiwał się przy logowaniu się do Platformy.
   3. Zabronione jest wybranie Nazwy Wyświetlanej, Zdjęcia Profilowego lub Zdjęcia w Tle mających charakter obraźliwy, wulgarny, sprzeczny z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego lub w jakikolwiek sposób naruszającej prawa osób trzecich lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
   4. Po poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego Napiwkobiorca otrzyma na podany przez siebie numer telefonu komórkowego wiadomość SMS zawierającą link aktywujący Konto Napiwkobiorcy. Użycie linka aktywacyjnego jest niezbędnym elementem procesu pełnej rejestracji.
   5. Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny oraz formularz profilowy potwierdza, iż podane dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, nie naruszają praw osób trzecich oraz, że zapoznał się z Regulaminem, rozumie wszystkie jego zapisy i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
   6. Po poprawnym wprowadzeniu Loginu oraz weryfikacji PIN, Napiwkobiorca otrzymuje dostęp do indywidualnego Konta Napiwkobiorcy.
   7. Podanie nieprawdziwych danych lub informacji albo posłużenie się cudzymi danymi w celu skorzystania z Platformy może podlegać odpowiedzialności karnej oraz odpowiedzialności odszkodowawczej. Dodatkowo podanie nieprawdziwych danych lub informacji może skutkować zablokowaniem dostępu do Konta Napiwkobiorcy lub/i niektórych Usług oferowanych w ramach Platformy.
  1. Usługi
   1. Usługodawca udostępnia Użytkownikom Platformę, która jest serwisem internetowym umożliwiającym przekazywanie Napiwków wyłącznie w sposób bezgotówkowy za pośrednictwem STRIPE bezpośrednio na konto STRIPE Napiwkobiorcy. Przedmiotem usługi objętej niniejszym Regulaminem jest udostepnienie technicznej możliwości przekazywania Napiwków poprzez umożliwienie Napiwkobiorcy wygenerowania na platformie unikalnego kodu QR za pomocą którego Napiwkodawca będzie mógł dokonać płatności Napiwku za pośrednictwem STRIPE na rzecz Napiwkobiorcy.
   2. Platforma służy wyłącznie do obsługi bezgotówkowych Napiwków. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na używanie Platformy wyłącznie w celu przyjmowania lub przekazywania Napiwków i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
   3. W ramach Platformy Napiwkobiorca może otrzymać dostęp do następujących grup Usług:
    1. Zakładanie i prowadzenie Konta Napiwkobiorcy
    2. Przyjmowanie Napiwków w formie bezgotówkowej za pośrednictwem systemu STRIPE
    3. Zmiana Nazwy Wyświetlanej użytkownika, Zdjęcia Profilowego oraz Zdjęcia W Tle
   4. W ramach Platformy Napiwkodawca może otrzymać dostęp do następujących grup Usług:
    1. Przekazanie Napiwku w formie bezgotówkowej za pośrednictwem systemu STRIPE za pomocą unikalnego kodu QR
   5. Napiwkobiorca otrzymuje dostęp do Platformy poprzez podanie Loginu i weryfikacji PIN do Konta Napiwkobiorcy oraz akceptację Regulaminu Platformy wraz z załącznikami. Loginem może być wyłącznie własny numer telefonu komórkowego Napiwkobiorcy. Podanie danych dostępowych (Login i weryfikacja PIN) oraz akceptacja niniejszego Regulaminu wraz Regulaminem STRIPE umożliwia utworzenie indywidualnego Konta na Platformie.
   6. Logowanie do Platformy możliwe jest za pomocą podanego wcześniej Loginu i weryfikacji kodu PIN. Napiwkobiorca nie może przekazywać Loginu i PIN osobom trzecim. Przekazanie danych dostępowych do Platformy (Login, PIN) osobom trzecim może skutkować blokadą Konta Napiwkobiorcy lub zamknięciem tego Konta. W przypadku przekazania danych dostępowych do Platformy osobom trzecim przez Napiwkobiorcę, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z udostępnienia tychże danych.
   7. Przyjmowanie Napiwków odbywa się za pomocą następujących metod płatności: BLIK, ApplePay, GooglePay.
   8. W celu przyjęcia Napiwku Napiwkobiorca generuje swój unikalny kod QR za pomocą platformy, który przekazuje Napiwkodawcy do zeskanowania, aby za jego pomocą Napiwkodawca mógł przekazać Napiwek przy wykorzystaniu własnego urządzenia mobilnego bezpośrednio na konto STRIPE Napiwkobiorcy. Aby przekazać Napiwek Napiwkodawca musi mieć możliwość wykonania płatności elektronicznej za pomocą jednej ze wskazanych wyżej metod.
   9. Napiwkobiorca przyjmuje Napiwki zawsze na własne indywidualne konto STRIPE powiązane z Platformą.
  1. Opłaty i prowizje
   1. Kwota przyjętego Napiwku jest pomniejszana o poniżej wskazane opłaty i prowizje należne Usługodawcy:

   

  Opłata 1.2 zł od każdej wypłaty środków na konto Napiwkobiorcy
  Prowizja 2 % od każde transakcji

   

   1. Pomniejszenie Napiwku o opłaty i prowizje Usługodawcy następuje w chwili przyjęcia Napiwku na Konto Napiwkobiorcy. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi kwotę Napiwku pomniejszoną o opłaty i prowizje należne Usługodawcy, zgodnie z art. 52 ust. 2 UUP (Ustawa o usługach płatniczych).
   2. Pomniejszony o opłaty i prowizje Napiwek gromadzony jest następnie na koncie STRIPE Napiwkobiorcy powiązany z kontem Użytkownika
   3. Kwoty Opłat i Prowizji podane są w kwocie brutto i zawierają stosowny podatek VAT.
  1. Odpowiedzialność
   1. Użytkownicy odpowiedzialni są za naruszenia obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu STRIPE podczas korzystania z Platformy.
   2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie obowiązującego prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami na Platformie, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem informacji lub nieprawdziwych danych osobowych, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej.
   3. Usługodawca zastrzega sobie uprawnienie do przerwania świadczenia Usług wobec Użytkownika, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Użytkownika obowiązującego prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu bądź Regulaminu STRIPE.
   4. Usługodawca jest podmiotem świadczącym Usługi drogą elektroniczną w postaci udostępnienia w ramach Platformy przestrzeni dla Użytkowników do zbierania Napiwków za pośrednictwem systemu STRIPE. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Użytkownika związane z przekazanymi Napiwkami, w szczególności w zakresie odpowiedzialności podatkowej.
   5. Usługodawca zastrzega, iż w ramach Usług udostępnia jedynie techniczną możliwość przekazywania Napiwku za pośrednictwem STRIPE i nie jest pośrednikiem w przekazywaniu Napiwku pomiędzy Napiwkodawcą a Napiwkobiorcą, ani też nie jest stroną relacji prawnej pomiędzy Napiwkodawcą i Napiwkobiorcą nawiązanej w ramach Platformy i nie odpowiada za wykonanie zobowiązań powstałych pomiędzy nimi na jej podstawie. Stronami relacji prawnej zawartej podczas przekazywania Napiwków w ramach Platformy są Napiwkodawca i Napiwkobiorca.
   6. Usługodawca nie jest stroną relacji prawnych zawieranych pomiędzy nimi i nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z nich roszczenia.
   7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu do Platformy ze względów technicznych lub konserwacyjnych, przy czym w miarę możliwości Usługodawca będzie informował Użytkowników o takich przypadkach z wyprzedzeniem i będzie minimalizował okres niedostępności Platformy z tym związany.
   8. Usługodawca nie odpowiada za działania Użytkowników polegające na wykorzystywaniu Kont Użytkowników w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującym prawem lub niniejszym Regulaminem.
   9. Usługodawca nie odpowiada za działania i lub zaniechania STRIPE.
  1. DANE OSOBOWE

  Podane przez Użytkowników na Platformie dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności dostępną pod następującym adresem https://apetigo.com/polityka-prywatnosci.

  1. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług
   1. Umowa o świadczenie Usług zawierana jest na czas nieoznaczony.
   2. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie Usług, składając w formie pisemnej wniosek o zamknięcie Konta Napiwkobiorcy.
   3. Usługodawca zastrzega sobie uprawnienie do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym i zamknięcia Konta Napiwkobiorcy korzystającego z Platformy w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu i/lub Regulaminu STRIPE. Usługodawca uprawniony jest także do zawieszenia świadczenia Usług lub zablokowania dostępu do Konta Napiwkobiorcy na czas potrzebny dla wyjaśnienia okoliczności wskazujących na prawdopodobieństwo działania Użytkownika sprzecznie z prawem lub Regulaminem.
   4. Usługodawca może odmówić świadczenia Usług i zamknąć Konto Napiwkobiorcy, jeżeli zostało ono założone ponownie po wypowiedzeniu umowy przez Usługodawcę lub uprzednim zamknięciu Konta Napiwkobiorcy na skutek naruszenia przez tegoż Napiwkobiorcę przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.
   5. Usługodawca zastrzega sobie prawo jednostronnego wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych powodów, do których należą zmiany regulacji prawnych oraz czynniki ekonomiczne takie jak zmiana zakresu oferowanych dóbr i usług, a także gdy obowiązek jego zmiany wynika z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organu władzy publicznej
  1. Reklamacje
   1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane lub są realizowane przez Usługodawcę niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamacje związane z Platformą, w tym Usługami, Użytkownika może składać na adres poczty elektronicznej: info@apetigo.com. W zgłoszeniu reklamacji należy opisać przyczyny reklamacji, żądanie Użytkownika oraz informacje pozwalające zidentyfikować Użytkownika, tj. np. dane identyfikacyjne Użytkownika, Login.
   2. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres e-mail Użytkownika podany podczas Rejestracji, przypisany do Konta Napiwkobiorcy lub w trakcie dokonywani płatności Napiwku w ciągu 14 dni od otrzymania prawidłowo przesłanej reklamacji. W sytuacji, gdy podane w reklamacjach dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwraca się do Użytkownika, przed ich rozpatrzeniem, o ich uzupełnienie.
   3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu wskazanego w pkt. 10.2 powyżej w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji będzie szczególnie utrudnione lub wymagać będzie wiadomości specjalnych, a także gdy napotka inne przeszkody niezależne od Usługodawcy.
   4. Składając reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie odpowiedzi na reklamację przez Usługodawcę również w tej formie.
   5. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia przewidziane w Umowie, w tym w Regulaminem, jeśli odmiennie nie wskazano, będą miały formę dokumentową i zostaną wysłane odpowiednio na adres Użytkownika stanowiący jej Login lub adres Usługodawcy info@apetigo.com.
  1. ZMIANY REGULAMINU
   1. Usługodawca może dokonać zmiany Umowy lub Regulaminu w każdym czasie, w szczególności w przypadku wystąpienia jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:
    1. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie lub Regulaminie, lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
    2. zmiana sposobu / zasad działania Platformy, w tym Usług (np. aktualizacja Wymagań Technicznych wskazanych w Regulaminie, aktualizacja zasad plasowania, zmiany dot. Wynagrodzenia, zmiany wprowadzone z uwagi na względy cyberbezpieczeństwa, ochrony danych osobowych, zapobieganiu zagrożeniu bezpieczeństwa Platformy, Użytkownika);
    3. zmiana zakresu świadczenia Usług w ramach Platformy poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności objętych Umową lub Regulaminem;
   2. W przypadku wprowadzania zmian w Umowie lub Regulaminie, Usługodawca z 14-dniowym wyprzedzeniem udostępni zmiany poprzez publikację w ramach Platformy oraz za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez Użytkownika w trakcie rejestracji lub dokonywania płatności adres poczty elektronicznej, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, aby Użytkownik mógł zapoznać się z jej treścią.
   3. Użytkownik ma możliwość wypowiedzenia Umowy przed upływem okresu, o którym mowa w pkt 11.2 powyżej. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Użytkownika, Umowa ulega rozwiązaniu z upływem okresu, o którym mowa w pkt 11.2. Brak wypowiedzenia Umowy przed upływem okresu, o którym mowa w pkt 11.2 powyżej, oznacza akceptację przez Użytkownika Umowy lub Regulaminu w nowym brzmieniu. Zmiana wchodzi w życie z upływem okresu, o którym mowa w pkt 11.2 powyżej.
   4. Jeżeli jedno lub więcej postanowień Umowy lub Regulaminu będzie lub stanie się nieważne lub bezskuteczne, nie wpływa to na ważność lub skuteczność pozostałych jego postanowień. W miejsce postanowienia nieważnego lub bezskutecznego będzie miało zastosowanie postanowienie (zmodyfikowane i/lub dostosowane w odpowiednim stopniu), które jest najbardziej zbliżone do celu założonego przez Strony i wynikające ze spójności Umowy lub Regulaminu.
  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
   1. Prawem właściwym dla Umowy (w tym Regulaminu) jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, a sądami właściwymi są sądy powszechne w Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem związane lub wynikające z Umowy zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
   2. Usługodawca, bez zmiany Umowy (w tym Regulaminu), może modyfikować techniczny sposób działania Platformy, w tym realizacji Usług, w szczególności z przyczyn natury technologicznej (rozwój przeglądarek i technologii), jednak nie może mieć to wpływu na zakres oraz jakość Platformy, w tym Usług, a także zakres praw i obowiązków Użytkownika i Usługodawcy.
   3. Zbycie, cesja przez Użytkownika uprawnień lub obowiązków związanych z Umową może nastąpić wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody Usługodawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wyrażona zgoda, nie ma wpływu na zobowiązania lub odpowiedzialność Użytkownika wynikające z Umowy, w tym Regulaminu.
   4. Strony będą dążyć do ugodowego załatwienia wszelkich sporów między Usługodawcą a Użytkownikiem związanych z Umową, w szczególności w ramach mediacji. W przypadku wyrażenia przez Strony zgody na prowadzenie mediacji w formie pisemnej pod rygorem nieważności, mediacja będzie prowadzona przez mediatora z Europejskiego Instytutu Mediacji lub mediatora z Centrum Mediacji przy Krajowej Radzie Radców Prawnych na zasadach określonych przez wskazany podmiot. Usługodawca ponosi rozsądną część całkowitych kosztów mediacji, które każdorazowo zostaną ustalone między Stronami. Lista mediatorów oraz aktualne regulaminy mediacji są dostępne pod następującymi linkami https://instytutmediacji.eu/ (dla Europejskiego Instytutu Mediacji), lub http://mediacje.kirp.pl/ dla Centrum Mediacji przy Krajowej Radzie Radców Prawnych.
   5. Integralną częścią Regulaminu stanowią następujące Załączniki:
    1. Załącznik nr 1 do Regulaminu – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych;
    2. Załącznik nr 2 do Regulaminu – Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.